Jednostka Realizująca Projekt (JRP):

    

    

    

Biorąc pod uwagę zakres Projektu oraz specyfikę przygotowania i nadzoru zadań powołano:
- Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO),
- Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - został powołany przez upoważniony organ statutowy Beneficjenta Końcowego i podlega zatwierdzeniu przez Urzędnika Zatwierdzającego Instytucji Pośredniczącej. Zadania MAO:
  - odpowiedzialność przed Beneficjentem Końcowym za prawidłową realizację Projektu,
  - odpowiedzialność za powołanie Jednostki Realizującej Projekt, określenie jej struktury organizacyjnej, zakresu praw i obowiązków, w tym niezbędnych instrukcji i procedur wdrażania Projektu,
  - tworzenie warunków do wykonania obowiązków Beneficjenta Końcowego, a w szczególności zapewnienie współfinansowania oraz spełnienie warunków umożliwiających realizację Projektu,
  - reprezentowanie Beneficjenta Końcowego wobec zewnętrznych organów Funduszu (posiada podpis uwierzytelniający wobec tych organów),
  - jest zobowiązany do uczestnictwa w posiedzeniach Jednostki Realizującej Projekt.

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) - odrębna jednostka stworzona na bazie aktualnej struktury Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, odpowiedzialna za wdrożenie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami stosowanymi przy przygotowaniu i nadzorze zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW JRP:

Kierownik Jednostki (KJ)
1. Odpowiada za prace i funkcjonowanie JRP:
   - nadzór, kontrola nad pracownikami
   - koordynacja realizacji projektu
   - opracowanie, wdrażanie procedur
   - organizacje spotkań JRP
   - monitorowanie postępu prac zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym
   - identyfikacja zagrożeń w realizacji projektu; informowanie MAO o nieprawidłowościach.
   - nadzór, inicjacja działań informacyjnych i promocyjnych
2. Podlega Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu jednocześnie w czasie jego nie obecności pełni jego obowiązki jako Zastępca MAO.

Zespół Koordynacyjno-Techniczny (ZK-T)
- odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
- organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu,
- bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej,
- przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu,
- przekazuje do ZF i ZO-P dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność związanych z realizacją Projektu,
- zabezpiecza we ścisłej współpracy z Zespołem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.

Zespół Organizacyjno–Prawny (ZO-P)
- odpowiada za obsługę prawno-organizacyjną realizowanego Projektu,
- uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych,
- przygotowuje projekty: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,
- monitoruje realizację Projektu na podstawie danych uzyskanych z ZK-T w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,
- przygotowuje wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Koordynacyjno-Technicznym wszelkie wymagane raporty, sprawozdania i wnioski o płatność oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do IW/IP II lub innych Instytucji Pośredniczących,
- prowadzi działania związane z promocją i informacją dot. Projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi w/w kwestii.

Zespół Finansowy (ZF)
- odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
- sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe w ścisłej współpracy z ZK-T i ZO-P, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
- przekazuje do Kierownika JRP, ZO-P i ZK-T dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność dotyczących Projektu
- sporządza bieżące sprawozdania finansowe,
- zapewnia ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
- przygotowuje dla MAO wszelkie niezbędne informacje finansowe związane z realizacją Projektu.

Decyzja o powołaniu Jednostki Realizującej Projekt została wydana w formie zarządzenia Burmistrza Krotoszyna, w którym określono schemat organizacyjny oraz zakresy czynności poszczególnych Zespołów JRP.

Szczegółowe warunki prowadzenia kontraktów (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umowa pomiędzy zamawiającym – warunki szczegółowe, zasady prowadzenia, kontrolowania i raportowania robót budowlano-montażowych, zasady rozliczeń finansowych) będą ustalone przez jednostkę odpowiedzialną za wdrożenie Projektu JRP (PIU).

STRUKTURA ORGANIZACYJNO-OSOBOWA:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO): Julian Jokś
- Kierownik Jednostki (KJ): Andrzej Kaik
- Zespół Koordynacyjno-Techniczny (ZK-T): Sławomir Horyza, Damian Wagner
- Zespół Organizacyjno-Prawny (ZO-P): Małgorzata Wójcik, Adam Augustyniak, Ewa Lindner-Graf
- Zespół Finansowy (ZF): Grzegorz Galicki, Adam Szymczak

   

Strona główna  -