OPIS PROJEKTU:

    

    

    

Wstęp: gospodarka wodno-ściekowa Miasta i Gminy Krotoszyn

Realizacja zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową Miasto i Gmina Krotoszyn rozpoczęła od wybudowania i oddania do eksploatacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (1995 r.). Równolegle z budową oczyszczalni wykonano kolektor prawobrzeżny obsługujący północną część oraz kolektor centralny obsługujący centrum miasta. Kolejnym krokiem była budowa kolektora lewobrzeżnego obsługującego południową część miasta, którą zrealizowano w latach 1997-2005. W trakcie realizacji zadań związanych z budową kolektorów następowało sukcesywne rozdzielanie ścieków w obszarach bezpośrednio przyległych do kolektorów w granicach miasta a także wybudowano kanalizację sanitarną w 7 wsiach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Krotoszyna, a jednocześnie wchodzących w skład aglomeracji Krotoszyn.
W 2004 roku przystąpiono zgodnie z założeniami ujętymi w KPOŚK do rozbudowy sieci kanalizacyjnej na obszarach aglomeracji Krotoszyn dotąd nieskanalizowanych lub nieposiadających systemu kanalizacji rozdzielczej.
Całość zadań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn podzielono na 6 etapów obejmujących poszczególne obszary aglomeracji.
Podstawowe znaczenie dla poprawy stanu sanitarnego aglomeracji, pozwalającej osiągnąć założenia KPOŚK, ma realizacja dwóch pierwszych a zarazem obejmujących największy obszar etapów:
Etap I obejmujący północno zachodnią część miasta i realizowany pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie – etap I”- ulice osiedla Parcelki, Kopieczki oraz tereny inwestycyjne o długości kanalizacji rozdzielczej ok. 36 km). Etap ten został zrealizowany latach 2004 – 2006 z dofinansowaniem ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Etap II obejmujący osiedla położone w południowej i centralnej części miasta o długości kanalizacji rozdzielczej ok. 39 km i będący przedmiotem niniejszego opracowania, który to planuje się zrealizować w latach 2009-2012. Po zakończeniu Etapu II aglomeracja Krotoszyn będzie w większości skanalizowana. Etap II jest całkowicie niezależny od pozostałych etapów programu.
Do wykonania pozostanie kanalizacja na niewielkich obszarach aglomeracji, nie spełniających w większości warunku aglomeracyjności, które zostały podzielone na 4 etapy, zaplanowane do realizacji w latach 2012-2015:
Etap III - południowo wschodnia cześć miasta – ul. Sulmierzycka, Chwaliszewska (szacowana długość sieci do wybudowania na tym obszarze to ok. 5 km),
Etap IV – wschodnia część miasta – ul. Witosa, część Stawna, Wiśniowa, Robotnicza wraz z przyległymi (szacowana długość sieci do wybudowania na tym obszarze to ok. 4 km),
Etap V – północna część miasta – ul. Kozala wraz z ulicami przyległymi oraz Nowy Folwark (szacowana długość sieci do wybudowania na tym obszarze to ok. 5 km),
Etap VI –miejscowości położone wokół Krotoszyna wchodzące w zakres aglomeracji tj. Bożacin, Wróżewy oraz Brzoza (szacowana długość sieci na tych obszarach jest znacznym stopniu zaburzona z uwagi na długie odcinki rurociągów tłocznych i wynosi ok. 12 km)

Krótki opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II, z włączeniem wybudowanej w ramach zadania sieci do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. Etap ten obejmuje dużą część południowego oraz centralnego obszaru miasta, w którego zakres wchodzą następujące ulice: Rawicka, Zdunowska, Bolewskiego i Staszica wraz z ulicami przyległymi oraz kanał zlokalizowany wzdłuż cieku Jawnik w centrum miasta. Wszystkie kanały sanitarne oraz deszczowe zlokalizowane są w terenach z dostępem do studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych, aby umożliwić dokonywanie prac konserwatorskich. Zadanie obejmuje swoim zasięgiem wykonanie około 38 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna i przyłącza ~21 km, kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami ~17 km;) wraz z 10 przepompowniami i 10 separatorami. Kanalizacja sanitarna na terenie objętym opracowaniem opiera się na grawitacyjno ciśnieniowym układzie sieci. Przewiduje się budowę kanałów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicach 160 do 800 mm, rurociągi tłoczne z rur PE o średnicach 90 i 110 mm. Ze względu na układ wysokościowy rozpatrywanego terenu przewiduje się budowę 10 przepompowni ścieków. Ponadto w celu odprowadzenia wód powierzchniowych z ulic planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi odprowadzanej poprzez separatory do cieków wodnych. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane będę przykanaliki do granic posesji poszczególnych działek. Dodatkowo podczas realizacji zadania zostanie wykonane ok. 3 km sieci wodociągowej w miejscach występowania kolizji sieci oraz na odcinkach odznaczających się dużą awaryjnością i nieszczelnością.
Obszar objęty inwestycją to około 20% powierzchni miasta Krotoszyn, zamieszkały przez blisko 5,5 tys. mieszkańców.

Cele projektu:

Celem projektu jest podwyższenie efektywności systemu zbierania i oczyszczania ścieków w aglomeracji krotoszyńskiej, co jest podstawowym warunkiem dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Zrealizowanie projektu przyczyni się do realizacji zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie równości szans – poprzez podwyższenie jakości ogólnodostępnej infrastruktury technicznej obszaru miasta.
Projekt jest kolejnym etapem kompleksowego, wieloletniego programu modernizacji i rozwoju infrastruktury sanitarnej miasta Krotoszyn.
Projekt jest zgodny z celami strategicznymi Osi I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM
W ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategią Gospodarki Wodnej wspierane są przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM a takim przedsięwzięciem jest analizowana inwestycja.

Rezultaty projektu:

W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione tereny inwestycyjne dla przemysłu i nowego budownictwa mieszkaniowego, uporządkowany zostanie istniejący system zbierania i oczyszczania ścieków, istotnie ograniczony zostanie niekontrolowany zrzut nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych zlewni rzeki Baryczy, zredukowane zostanie zjawisko okresowego zalewania terenów miasta po deszczach nawalnych. W wyniku realizacji projektu wzrośnie bezpieczeństwo sanitarne miasta i jego okolic.

Produkty projektu:

Projekt ma charakter kompleksowy - poza budową nowych instalacji zbiorczych ścieków sanitarnych zawiera zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz zadania budowy kanalizacji deszczowej.
* Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej w analizowanym projekcie wynosi l = 20 963,00 mb.
* Łączna długość projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi l = 17 195, 00 mb.
* Łączna długość projektowanych sieci wodociągowych wynosi – l = 3 012,00 mb.
Kompleksowe ujęcie zadań inwestycji przyczyni się do realizacji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Zakres budowy sieci wodociągowej, stanowi jedynie element uzupełniający dla całości projektu zorientowanego głównie na poprawie sytuacji ściekowej na terenie miasta Krotoszyn.

Wartość projektu, dofinansowanie:

Całkowita planowana wartość projektu wynosi: 64.714.271,25 PLN netto, z czego 39.365.869,34 PLN wyniesie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę w wysokości 25.348.401,91 PLN finansuje Gmina Krotoszyn z dochodów własnych, pożyczek i kredytów.

Zadania budowlane:

* Zadanie nr 1 – ul. Staszica na odcinku od ul. Bolewskiego do ul. Langiewicza, ulic Czecha, Rusa i Lecha; ul. Zdunowska na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Staszica i ul. Langiewicza (kanały sanitarne dł. 2893 mb o średnicy od 160 mm do 315 mm, deszczowe dł. 2913 mb średnicy od 160 mm do 800 mm, wodociąg dł. 85 mb o średnicy 90 mm oraz 1 separator)

* Zadanie nr 2 – ul. Bolewskiego na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Młyńskiej i ul. Młyńska (kanały sanitarne dł. 2228 mb o średnicy od 160 mm do 315 mm, deszczowe dł. 2081 mb o średnicy od 160 mm do 500 mm oraz 1 separator)

* Zadanie nr 3 – ul. Leśna i ul. Bolewskiego na odcinku od Leśnej do ul. Łąkowej oraz ul. Gajowa (kanały sanitarne dł. 1649 mb o średnicy od 63 mm do 200 mm, deszczowe dł. 922 mb o średnicy od 160 mm do 315 mm, wodociąg dł. 615 mb o średnicy 355 mm oraz 1 przepompownia ścieków)

* Zadanie nr 4 – ul. Zdunowska na odcinku od granic miasta do ul. Langiewicza (kanały sanitarne dł. 2778 mb o średnicy od 63 mm do 200 mm, deszczowe dł. 2166 mb o średnicy od 160 mm do 630 mm, 3 przepompownie ścieków oraz 3 separatory)

* Zadanie nr 5 – ul. Zdunowska na odcinku od ul. Staszica do ul.56 Pułku Piechoty Wlkp i ul. Klonowicza (kanały sanitarne dł 1513 mb o średnicy od 160 mm do 315 mm, deszczowe dł. 1596 mb o średnicy od 160 mm do 630 mm)

* Zadanie nr 6 – ul. Kołłątaja i ul. Sienkiewicza (kanały sanitarne dł. 783 mb o średnicy od 160 mm do 315 mm, deszczowe dł. 836 mb o średnicy od 160 mm do 400 mm)

* Zadanie nr 7 – ul. Rawicka; l. bez nazwy 3 i ul. Konarzewska (kanały sanitarne dł 1473 mb o średnicy od 163 mm do 400 mm, deszczowe dł. 1959 mb o średnicy od 160 mm do 500 mm, 1 przepompownia ścieków oraz 1 separator)

* Zadanie nr 8 – ul. Ogrodowskiego (kanały sanitarne dł 1041 mb o średnicy od 63 mm do 315 mm, deszczowe dł. 1026 mb o średnicy od 315 mm do 400 mm, 1 przepompownia ścieków, 1 separator oraz wodociąg dł. 685 mb o średnicy 90 mm do 200 mm)

* Zadanie nr 9 – ul. Żwirowa i l. Bukówko (kanały sanitarne dł. 1179 mb o średnicy od 160 mm do 200 mm, deszczowe dł. 1031 mb o średnicy od 160 mm do 500 mm oraz wodociąg dł. 415 mb o średnicy 90 mm do 200 mm)

* Zadanie nr 10 – ul. Transportowa i tereny baz magazynowo-przemysłowych (kanały sanitarne dł. 645 mb o średnicy od 160 mm do 200 mm, deszczowe dł. 727 mb o średnicy od 160 mm do 630 mm oraz wodociąg dł. 102 mb o średnicy 250 mm)

* Zadanie nr 11 – ul. Jasna i ulica bez nazwy 1 (kanały sanitarne dł.1102 mb o średnicy od 160 mm do 200 mm, deszczowe dł. 1243 mb o średnicy od 160 mm do 400 mm, 1 separator oraz wodociąg dł. 1110 mb o średnicy 110mm do 200 mm)

* Zadanie nr 12 – tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zdunowskiej (kanały sanitarne dł. 772 mb o średnicy od 63 mm do 200 mm, deszczowe dł. 692 mb o średnicy od 160 mm do 315 mm, 2 przepompownie ścieków, 2 separatory)

* Zadanie nr 13 – centrum miasta – rejon między ulicami Floriańską; Koźmińską; Słodową; Rynkową; Rynkiem; Więźniów Politycznych; Kaszarską i Al. Powstańców Wlkp. (kanały sanitarne dł. 2907 mb o średnicy od 90 mm do 250 mm, 2 przepompownie ścieków).

 

Rozszerzenie projektu o modernizację oczyszczalni ścieków w Krotoszynie
 
31 lipca 2013 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie dotyczący rozszerzenia projektu o zadanie nr 14 pn. : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie.
Gmina Krotoszyn jest beneficjentem dotacji POIŚ, natomiast podmiotem ponoszącym koszty w zakresie zadania 14 projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie.
Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę systemu krat, przebudowę piaskownika, budowę nowego reaktora biologicznego, modernizację osadnika wtórnego z przystosowaniem do funkcjonowania jako zbiornika retencyjnego w przypadku zwiększonego dopływu, powiększenie i przykrycie placu osadowego, wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, systemu automatyki i monitoringu oraz rozruch technologiczny. Modernizacja oczyszczalni ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów dyrektyw unijnych szczególnie w zakresie usuwania azotu i fosforu.

Informacje o projekcie po rozszerzeniu (dane na dzień 30.07.2013 r.):
- kwota całkowita projektu: 59 185 686,11
- kwota wydatków kwalifikowanych: 33 339 806,27
- kwota dofinansowania z UE: 28 338 835,32
- termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.03.2015 r.
- termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2015 r.
- końcowa data kwalifikowalności wydatków: 30.06.2015r.
- wskaźniki produktu:
* długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 20,05 km
* długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 16,37 km
* długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 2,85 km
* liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków - 1 szt.
- wskaźnik rezultatu:
* liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci,
* kanalizacji sanitarnej – 5 062 (4 285 osób i 777 RLM)
 
10 marca 2014 r. został podpisany aneks do umowy aktualizujący koszty projektu:
- kwota całkowita projektu: 53 048 491,07
- kwota wydatków kwalifikowanych: 29 899 484,34
- kwota dofinansowania z UE: 25 414 561,68
 
30 czerwca 2014 r. został podpisany aneks do umowy aktualizujący koszty projektu:
- kwota całkowita projektu: 52.737.369,68 PLN brutto (43.129.764,16 PLN netto),
- kwota wydatków kwalifikowanych: 29.737.972,39 PLN,
- kwota dofinansowania z UE: 25.277.276,53 PLN.
Podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie wynika z wymogów Ministerstwa Infrastruktury dotyczących zredukowania w realizowanych projektach rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

   

Strona główna  -