ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

    

    

    

* Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II" (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/S 148-256640 z dn. 01.08.2013 r.)
Zakres zamówienia obejmuje:
  - przebudowę systemu krat,
  - przebudowę istniejącego piaskownika na przepływ 5000 m3/d z wykorzystaniem istniejącego koryta odpływowego (przełożenie koryta odprowadzającego pulpę piaskową pomiędzy piaskowniki), montaż nowego separatora płuczki piasku,
  - budowę nowego reaktora biologicznego na przepływ 8000 m3/d i stacji dmuchaw,
  - modernizację osadnika wtórnego z przystosowaniem do funkcjonowania jako zbiornika retencyjnego w przypadku zwiększonego dopływu,
  - powiększenie i przykrycie placu osadowego,
  - budowę i przebudowę sieci międzyobiektowych,
  - wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, systemu automatyki i monitoringu,
  - rozruch technologiczny.
Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz warunkami zawartego Kontraktu na roboty budowlane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC zawartymi w części III SIWZ pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. Więcej...

* Ogłoszenie o przetargu na : "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie w ramach Projektu pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II" (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013/S 052 - 085566 z dnia 14.03.2013 r.)
     Zamawiający powierzy Wykonawcy zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Kontraktu w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową w ustalonym z Wykonawcą robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczą nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę obiektów oczyszczalni ścieków, dostawy maszyn i urządzeń, montaż, rozruch, wszelkie próby, odbiory i inne czynności administracyjne niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego oraz udział w rozliczeniu rzeczowo-finansowym projektu.
     Wykonawca będzie wykonywał obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługi Inżyniera i Warunkami Kontraktowymi FIDIC - pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie zmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR. Więcej...

* Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II" (ogłoszenie nr 2010/S 65-097031)...
     Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 21,0 km, budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 17,2 km, budowę sieci wodociągowej o łącznej długości około 3,0 km, wykonanie przepompowni ścieków w il. 10 szt. oraz separatorów w il. 10 szt., wykonanie robót elektrycznych związanych z budową przepompowni ścieków, oraz odtworzenie nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach. Więcej...

* Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II...
    Nadzór inwestorski obejmuje następujące branże: instalacyjną - sieci sanitarne zewnętrzne, elektryczną i drogową. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług nadzoru przez zespół wykwalifikowanych osób, posiadających odpowiednie uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium (wybór wykonawcy robót budowlanych) poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru robót, monitoring i rozliczenie inwestycji oraz sprawowanie nadzoru w okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej. Zakres zadania objętego nadzorem stanowi budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 38.157,5 mb oraz wodociągowej o długości 3.012,0 mb. Planowany termin wykonania robót budowlanych - grudzień 2012. Więcej...

* Regulamin udzielania zamówień publicznych... (format PDF)

* Regulamin pracy komisji przetargowej... (format PDF)

   

Strona główna  -