- www.pois.gov.pl - P r o g r a m   O p e r a c y j n y   I N F R A S T R U K T U R A   I   Ś R O D O W I S K O - www.pois.gov.pl -

    

- Opis projektuMapa inwestycjiJednostka Realizująca ProjektZamówienia publiczne - Harmonogram - Ulotka - Linki - Kontakt -

    

AKTUALNOŚCI:

    

    

    

    

    

     W dniu 16 grudnia 2015 r. odbył się odbiór zadania pn. Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie, obejmującego swym zakresem budowę sieci o łącznej dł. 5,3 km, kończący część budowlaną projektu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II.
Zakres robót obejmował: sieć wodociągową z rur PE o łącznej dł. 1471,5 mb, kanalizację sanitarną z rur PVC-U o łącznej dł. 2584,0 mb oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni ulic. Ponadto na koszt własny została wykonana kanalizacja deszczowa z rur PVC-U o łącznej dł. 1325,0 mb.
Prace budowlane trwały od sierpnia do grudnia 2015 r.
Wartość zrealizowanych robót wyniosła: 2.959.598,75 PLN.
Beneficjentem dotacji i realizatorem projektu była Gmina Krotoszyn. Całość spraw związanych z nadzorem robót, sprawozdawczością i rozliczeniem prowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego wchodzący w skład Jednostki Realizującej Projekt.
Płatnikiem faktur stanowiących udział własny Beneficjenta dla rozszerzonego zakresu projektu było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie. 
Zapraszamy do obejrzenia ULOTKI (PDF)...
  

    

    

    

     Z uwagi na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Raszkowskiej oraz Wiśniowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II” w środę 26 sierpnia 2015 r. o godz. 19.00 w budynku Biblioteki Publicznej w Krotoszynie przy ulicy Benickiej 9 odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, PGKiM w Krotoszynie oraz wykonawcy robót z mieszkańcami posesji objętych inwestycją na przedmiotowych odcinkach.
     Na spotkaniu mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac.

    


    

3 sierpnia 2015 r. rozpoczynają się prace związane z realizacją zadania pn. Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie. W dniu 23 lipca 2015 r. został przekazany plac budowy. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „GAZOPOL Ltd” Sp. z o.o. z Koszalina.
     W trakcie prowadzenia robót – od dnia 3 sierpnia 2015 r. będą występować utrudnienia w ruchu na ul. Stawnej - na odcinku od ul. Witosa do ul. Dożynkowej (zostanie wprowadzony ruch wahadłowy). Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na w/w odcinku ulicy.
     Na realizację prac Gmina Krotoszyn pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

    


    

26 czerwca 2015 r. Burmistrz Krotoszyna podpisał aneks do umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczący rozszerzenia realizowanego od 2010 r. projektu : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II” o kolejne zadanie pn. Modernizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Raszkowskiej, Wiśniowej i Stawnej w Krotoszynie.
Są to kolejne środki – po modernizacji oczyszczalni ścieków - które Miasto i Gmina Krotoszyn pozyskała dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie.
Obecnie planowany koszt realizacji całego Projektu wynosi 56.059.973,48 PLN, w tym kwota dofinansowania z UE: 26.877.977,82 PLN.
Zakres projektu obejmuje sieć wodociągową z rur PE o łącznej długości: 1.471,5 mb, kanalizację sanitarną z rur PVC-U o łącznej długości: 2.584,0 mb, kanalizację deszczową z rur PVC-U o łącznej długości 1.325,0 mb oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni ulic.
     W związku z rozszerzeniem Projektu zostały zawarte dwie umowy:
* 26 czerwca 2015 r. została podpisana z SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de l Ile 92000 Nanterre, Francja. Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla w/w zadania.
Wartość umowy wynosi : 61.500,00 PLN /brutto/.
* 15 lipca 2015 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „GAZOPOL Ltd” Sp. z o.o., ul. Morska 49, 75-215 Koszalin umowa na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania.
Wartość umowy wynosi: 3.667.923,96 zł /brutto/. Roboty planuje się zrealizować do końca października 2015 r., natomiast rozliczenie całości projektu jest przewidziane na koniec bieżącego roku. Fotogaleria...

    


    

19 maja 2015 r. na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie odbył się uroczysty odbiór zmodernizowanego obiektu oczyszczalni ścieków.
 
Fotogaleria...

    


    

31 marca 2015 r. - stan zaawansowania prac:
W dniu 31 marca 2015 r. odbył się odbiór techniczny obiektu. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę systemu krat, przebudowę istniejącego piaskownika, budowę nowego reaktora biologicznego, modernizację osadnika wtórnego z przystosowaniem do funkcjonowania jako zbiornika retencyjnego w przypadku zwiększonego dopływu, powiększenie i przykrycie placu osadowego, wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, systemu automatyki i monitoringu oraz rozruch technologiczny.
Prace budowlane trwały od stycznia 2014 r. do końca marca 2015 r.
Wartość robót wyniosła: 10.074.898,37 PLN.
Fotogaleria
 
Fotogaleria...

    


    

07 stycznia 2015 r. - stan zaawansowania prac:
zrealizowano większość robót budowlanych, w tym budowę reaktora biologicznego, stacji dmuchaw, przebudowę piaskownika, powiększenia placu osadowego, instalacji międzyobiektowych oraz sieci elektrycznej i systemu automatyki. Reaktor biologiczny został napełniony ściekami i obecnie trwa rozruch technologiczny. Jednocześnie stary reaktor wyłączono z eksploatacji. Zainstalowana jest też większość przewidzianych kontraktem urządzeń.
Fotogaleria
 
Fotogaleria...

    


    

10 września 2014 r. - stan zaawansowania prac:
- reaktor biologiczny – wykonywane są wyprawy wewnętrzne w zbiorniku, trwa montaż rurociągów technologicznych wraz z podporami,
- plac osadowy – powiększona powierzchnia placu została zabetonowana, wykonano betonowe zabezpieczenia słupów zadaszenia wiaty oraz murek oporowy zabezpieczający osad przed wypychaniem go poza powierzchnię placu.
- budynek dmuchaw – zakończono roboty tynkarskie, przygotowany został do zainstalowania wyposażenia.
- osadnik wtórny – przygotowany został do instalacji zgarniacza.
- piaskownik – wykonano prace betoniarskie, pozostało do wykonania zamontowanie wyposażenia.
- wykonywane są sieci międzyobiektowe.
Roboty budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecne tempo robót nie stwarza zagrożenia w przeprowadzeniu rozruchu bloku biologicznego w założonym terminie tj. październik - listopad br.

 
Fotogaleria...

    


    

Stan zaawansowania prac na 9 lipca 2014 r.:
 - reaktor biologiczny – wykonywane są prace izolacji zewnętrznej obiektu,
 - budynek dmuchaw - trwają prace tynkarskie i wykonanie fundamentów pod dmuchawy,
 - budynek krat – zostało przygotowane stanowisko kraty,
 - piaskownik – zakończono prace betoniarskie,
 - plac osadowy – zakończono prace fundamentowe i rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej zadaszenia placu,
 - osadnik wtórny – trwa czyszczenie konstrukcji wsporczej zgarniacza,
 - rozpoczęto wykonywanie rurociągów technologicznych.

    

                         

    


    

30 czerwca 2014 r. został podpisany aneks do umowy aktualizujący koszty projektu:
- kwota całkowita projektu: 52.737.369,68 PLN brutto (43.129.764,16 PLN netto),
- kwota wydatków kwalifikowanych: 29.737.972,39 PLN,
- kwota dofinansowania z UE: 25.277.276,53 PLN.
Podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie wynika z wymogów Ministerstwa Infrastruktury dotyczących zredukowania w realizowanych projektach rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

    


    

Stan zaawansowania prac na 29 maja 2014 r.:

    

Zakończone zostały roboty związane ze zbrojeniem oraz roboty betoniarskie na reaktorze biologicznym

Trwają prace związane ze budową stacji dmuchaw
 

Rozpoczęto prace fundamentowe związane z wykonaniem konstrukcji zadaszenia placu osadowego.

Wykonywane są prace związane ze zbrojeniem koryta piaskownika.  

    


    

Postęp prac na 11 kwietnia 2014 r.: zakończono prace przy betonowaniu płyty fundamentowej rektora biologicznego o wymiarach w planie 60 x 30 metrów. Obecnie trwają prace zbrojarskie oraz betoniarskie na ścianach zbiornika o wysokości 5 metrów. Ponadto przygotowano fundament pod budynek dmuchaw, wyczyszczono i nawiercono koryto piaskownika, a także przygotowano teren pod plac osadowy.

    

                    

    


    

W związku z bardzo korzystnymi warunkami atmosferycznymi prace budowlane rozpoczęto na początku lutego 2014 r. od wykonania robót ziemnych pod zbiornik reaktora biologicznego o wymiarach 60 x 30 x 5 m. Następnie po wyrównaniu terenu wykonano warstwę tzw. podbetonu stanowiącego podłoże płyty fundamentowej. W połowie marca rozpoczęto prace zbrojarskie. Rozpoczęto tez prace przygotowawcze pod budynek dmuchaw.

    

                         

    


    

19 grudnia 2013 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca otrzymał dokumentację projektową wraz z dziennikami budowy. Ustalono datę rozpoczęcia na 12.01.2014 r. W II połowie stycznia Wykonawca rozpoczął organizację zaplecza budowy.

    

       

    


    

12 grudnia 2013 r. została podpisana z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanego INFRA sp. z o.o., ul. Podmiejska 15 c, 66-400 Gorzów Wlkp. umowa na: „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krotoszynie w ramach Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”. Wartość umowy wynosi: 12.296.310,00 PLN (brutto).
Prace będą trwały do końca marca 2015 r.
     Gmina Krotoszyn jest beneficjentem dotacji POIŚ, natomiast podmiotem ponoszącym koszty w projekcie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Krotoszynie.

    

       

    


    

19 września 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na realizację przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krotoszynie. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę systemu krat i istniejącego piaskownika, budowę nowego reaktora biologicznego, modernizację osadnika wtórnego z przystosowaniem do funkcjonowania w roli zbiornika retencyjnego na wypadek zwiększonego dopływu, powiększenie i przykrycie placu osadowego, wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz systemu automatyki i monitoringu. W zakres zadania wchodzi też rozruch technologiczny. Prace będą trwały do marca 2015 r.
Złożonych zostało 9 ofert: najtańsza o wartości 12.296.310 złotych brutto, a najdroższa - 16.998.629,21 złotych brutto.
     Inwestycja będzie rozszerzeniem realizowanego od 2010r. projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II. Jego część obejmowała budowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta (13 zadań). W ramach rozszerzenia projektu przewidziano rozbudowę oczyszczalni. jako 14. zadanie.
     Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców. --- GALERIA ZDJĘĆ ---

    


    

20 sierpnia 2013 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krotoszynie w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn etap II. Najkorzystniejsza okazała się oferta Instytutu Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. z Wrocławia. Cena wybranej oferty wynosi : 207.378,00 zł brutto.

    

              

    


    

31 lipca 2013 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

                 

Modernizacja oczyszczalni ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów dyrektyw unijnych. Zakres robót obejmuje: przebudowę systemu krat i piaskownika, budowę reaktora biologicznego, modernizację systemu osadników wtórnych, powiększenie oraz zadaszenie placu osadowego.

    

Informacje o projekcie po rozszerzeniu (dane na dzień 30.07.2013 r.):
- kwota całkowita projektu: 59 185 686,11
- kwota wydatków kwalifikowanych: 33 339 806,27
- kwota dofinansowania z UE: 28 338 835,32
- termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.03.2015 r.
- termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2015 r.
- końcowa data kwalifikowalności wydatków: 30.06.2015r.
- wskaźniki produktu:
     * długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 20,05 km
     * długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 16,37 km
     * długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 2,85 km
     * liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków - 1 szt.
- wskaźnik rezultatu:
     * liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci,
     * kanalizacji sanitarnej – 5 062 (4 285 osób i 777 RLM).
Zobacz prezentację (PDF):
 

    


    

W II połowie 2012 r. zaistniała możliwość rozszerzenia Projektu o modernizację oczyszczalni ścieków w Krotoszynie jako zadanie 14 realizowanego Projektu w wyniku oszczędności powstałych w skali kraju przy realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stosowne dokumenty złożono w Ministerstwie Środowiska. W dniu 3 września 2012 r. zostało zaakceptowane rozszerzenie zakresu Projektu.

    

        

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” Działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
Beneficjent środków: Gmina Krotoszyn z siedzibą: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-13-31-317, Regon: 000526541 tel. 62 725 42 01, fax 62 725 34 36, e-mail: um@krotoszyn.pl, strona internetowa: http://www.krotoszyn.pl 
strona internetowa POIŚ: www.pois.gov.pl, strona internetowa WFOŚiGW: www.wfosgw.poznan.pl

Zakres Projektu: Obszar objęty inwestycją to około 20% powierzchni miasta Krotoszyn, zamieszkały przez blisko 5,5 tys. mieszkańców.
Zakres projektu obejmował wykonanie 39,3 km sieci kanalizacyjnej (wybudowano sieć sanitarną dł. 20,0 km, deszczową dł. 16,4 km, przykanaliki dł. 2,8 km) oraz 2,8 km sieci wodociągowej. W ramach zadania wybudowano również separatory i przepompownie ścieków oraz odtworzono nawierzchnie dróg po wykonanych robotach. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm:
 1/ STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski, ul. Polna 28, Zduny
 2/ PBI EKO-INŻYNIERIA sp. z o.o. ul. Bema 186, Ostrów Wlkp.

Cele projektu: podwyższenie efektywności systemu zbierania i oczyszczania ścieków w aglomeracji krotoszyńskiej, co jest podstawowym warunkiem dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Rezultaty projektu: W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione tereny inwestycyjne dla przemysłu i nowego budownictwa mieszkaniowego, uporządkowany zostanie istniejący system zbierania i oczyszczania ścieków, istotnie ograniczony zostanie niekontrolowany zrzut nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych zlewni rzeki Baryczy, zredukowane zostanie zjawisko okresowego zalewania terenów miasta po deszczach nawalnych.

Wartość projektu: Umowa o dofinansowanie Projektu - zawarta w 2009 r. wg szacunków Beneficjenta przewidywała całkowitą wartość projektu w wysokości: 64.714.271,25 PLN netto, z czego 39.365.869,34 PLN to dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotychczas na realizację projektu poniesiono nakłady w wysokości ok. 32 mln PLN netto.

Realizacja robót budowlanych: Prace budowlane, podzielone na 13 zadań w ramach inwestycji zostały zakończone w listopadzie 2012 r. Odbiór końcowy odbył się 14 grudnia 2012 r. Wszyscy mieszkańcy ulic objętych projektem mają już możliwość podłączenia się do nowych sieci. Szczegółowe informacje o Projekcie publikowane są na stronie internetowej Projektu : www.kanalizacja.krotoszyn.pl  oraz można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Kołłątaja 7, pok. nr 55.

Rozszerzenie projektu: W związku z powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych oszczędnościami w II połowie 2012 r. pojawiła się możliwość ubiegania o dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozszerzenie zakresu projektu. Gmina Krotoszyn wystąpiła o przyznanie środków finansowych na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krotoszynie przy ul. Słonecznej, która została ujęta w projekcie jako zadanie 14. Przewidywana wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego : 13,9 mln PLN netto. Roboty budowlane planuje się zrealizować do końca marca 2015 r.
W dniu 3 września 2012 r. Ministerstwo Środowiska wyraziło wstępną zgodę na rozszerzenie projektu. Gmina Krotoszyn rozpoczęła procedury wyboru wykonawców.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
/-/ Julian Jokś


Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami UE

    


    

10 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II” obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w południowym oraz centralnym obszarze miasta.
Projekt był podzielony na trzynaście zadań inwestycyjnych. Roboty trwały od sierpnia 2010 do listopada 2012.
Zakończenie projektu oznacza uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wspomnianej części Krotoszyna, znaczne zmniejszenie nielegalnego odprowadzania ścieków do wód zlewni Baryczy oraz ograniczenie zjawiska okresowego zalewania części miasta po ulewnych deszczach.
W spotkaniu oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, tj. zespołu pracowników Urzędu Miejskiego, wykonawców robót (firmy: STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ze Zdun oraz PBI EKO-INŻYNIERIA sp. z o.o. z Ostrowa Wlkp.) oraz inżyniera kontraktu (Instytut Zarządzania i Samorządności sp z o.o.
We Wrocławiu), uczestniczyli przedstawiciele urzędów i instytucji zewnętrznych, bez których wsparcia i pomocy ta realizacja nie byłaby możliwa. Na spotkaniu obecni byli między innymi: poseł Maciej Orzechowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanna Grunt wraz z zastępcą Markiem Baumgartem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznania – Jolanta Ratajczak, starosta krotoszyński Leszek Kulka, przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka oraz radni.
Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele biur projektowych, które przygotowały dokumentację budowlaną projektu (Ekoprojekt Sp. z o.o. Zielona Góra oraz Hydroprojekt Sp. z o.o. z Poznania).
Galeria zdjęć:

Prezentacja:

    


    

14 grudnia 2012 r. Mieszkańcy ulicy, Bolewskiego i Klonowicza w Krotoszynie:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulic: Bolewskiego (odcinek od ul. Łąkowej do lasu), Gajowej, Leśnej oraz Klonowicza w Krotoszynie. W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki, oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. O zamiarze podłączenia instalacji należy powiadomić użytkownika sieci tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41.

    

14 grudnia 2012 r. odbył się odbiór techniczny ostatniego z zadań tego przedsięwzięcia: zadania nr 3, który obejmował budowę kanalizacji w ul. Leśnej i Bolewskiego na odcinku od Leśnej i Łąkowej oraz ul. Gajowej. Roboty budowlane były realizowane w okresie od 13.08.2010 r. do 30.11.2012 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanałów sanitarnych dł. 1.652,94 mb, deszczowych dł. 889,67 mb, wodociągu dł. 606,89 mb, 1 przepompowni ścieków i odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni. Galeria zdjęć...
Ponadto na spotkaniu przeprowadzono odbiór techniczny całego Projektu przez właścicieli urządzeń podziemnych i zarządców dróg. Nie wnieśli oni uwag co do jakości wykonanych prac.

    


    

23 listopada 2012 r. odbył się odbiór techniczny zadań nr 5 i 6. Zadanie nr 5 (fotogaleria...) obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 1.347 mb i kanalizacji deszczowej dł. 1.403,9 mb w ul. Zdunowskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. oraz w ul. Klonowicza. Roboty realizowane były w okresie od września 2011 r. do października 2012 r. Zadanie nr 6 (fotogaleria...) obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej dł. 736,3 mb i kanalizacji deszczowej dł. 788,3 mb w ul. Kołłątaja i Sienkiewicza. Roboty były realizowane w okresie od lipca do października 2012 r.

    


    

25 października 2012 r. Mieszkańcy ulicy Zdunowskiej, Kołłątaja i Sienkiewicza w Krotoszynie:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulic: Zdunowskiej (odcinek od ul. Staszica do Łąkowej), Kołłątaja oraz Sienkiewicza (odcinek od ul. Rawickiej do Piastowskiej) w Krotoszynie. W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki, oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. O zamiarze podłączenia instalacji należy powiadomić użytkownika sieci tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41.

    


    

21 września 2012 r. odbył się odbiór techniczny zadania nr 8 - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Ogrodowskiego. Zadanie było realizowane w okresie od 27.03.2012 r. do 31.08.2012 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanałów sanitarnych dł. 1.041,73 mb, deszczowych dł. 956,19 mb, wodociągu dł. 692,66 mb, 1 przepompowni ścieków, 1 separatora i odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni.

    

              

    


    

Od 10 września 2012 r. będzie nieprzejezdny odcinek ul. Bolewskiego w Krotoszynie pomiędzy ulicami Łąkowa i Leśna w związku z planowanymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w tej ulicy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot w ulicy Bolewskiego:  - Mapa 1 -  - Mapa 2 -  - Mapa 3

    


    

W dniu 4 września 2012 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Bolewskiego w Krotoszynie, gdzie na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Leśnej rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. Na spotkaniu przedstawiono zakres zadania, a następnie wykonawca omówił harmonogram oraz projekt organizacji ruchu na czas robót. Prace ziemne i instalacyjne potrwają planowo do końca października br., odtworzenie jezdni planowane jest na listopad br.

    


    

W terminie 16-31 sierpnia br. w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sienkiewicza i Kołłątaja planowane jest zamknięcie skrzyżowania Sienkiewicza - Kołłątaja - Rawicka. Więcej informacji na temat inwestycji można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie pod numerami 62-722-74-82 lub 62-722-74-87. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na mapie obok ->

    


    

Od 9 lipca 2012 planowane jest rozpoczęcie robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sienkiewicza i Kołłątaja. Prace rozpoczną się w skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Piastowska, Kobylińska i spowodują utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie. Apelujemy o ostrożność oraz zwrócenie szczególnej uwagi na organizację ruchu.
Uwaga! przez okres około tygodnia zamknięta dla ruchu samochodowego będzie ulica Piastowska na odcinku od Rynkowej do Sienkiewicza. Kierowców prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tymczasowe oznakowanie dróg.

    

              

    


    

W dniu 6 lipca 2012 odbył się odbiór techniczny zadania nr 12 obejmującego 740,30 mb kanałów sanitarnych i 644,27 mb kanałów deszczowych na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Zdunowskiej (ulice Szczerkowska, Pomarańczowa i Cytrynowa).

    


    

Przedstawiamy galerię zdjęć z pierwszego półrocza 2012 r. Prace na ulicach:
 - Leśna,
 - Ogrodowskiego,
 - Pomarańczowa,
 - Zdunowska.

    


    

W dniu 20 czerwca 2012 r. w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zdunowskiej (odc. od ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. do ul. Kołłątaja) oraz ulicy Klonowicza w budynku Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83 o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawcy robót z mieszkańcami posesji objętych inwestycją. Na powyższym spotkaniu mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac.

    


    

11 czerwca 2012 r. został podpisany aneks z wykonawcą robót dotyczący zmiany czasu na ukończenie dla: Odcinka nr 5, 6, 8 i 12 Projektu. Zmiana ta była konieczna z uwagi na niemożność prowadzenia robót w pasie drogi krajowej nr 15 ze względu na jej remont na skrzyżowaniu ul. Zdunowskiej i ul. Staszica oraz ze względu na brak zgody GDDKiA w Poznaniu na prowadzenia robót w czasie rozgrywek EURO 2012. Zmiany te są następujące:

    

Numer
odcinka
Odcinek czas na ukończenie
(umowny)
czas na ukończenie
(wprowadzony aneksem)
nr 5 ul. Zdunowska na odcinku od ul. Staszica do 56 Pułku Piechoty Wlkp. i ul. Klonowicza 30.09.2012 r. 31.10.2012 r.
nr 6 ul. Kołłątaja i ul. Sienkiewicza 30.06.2012 r. 31.10.2012 r.
nr 8 ul. Ogrodowskiego 30.09.2012 r. 31.08.2012 r.
nr 12 tereny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zdunowskiej 30.11.2012 r. 29.06.2012 r.

    

Zmiana terminów realizacji dla w/w odcinków nie spowoduje zmiany końcowego terminu realizacji Projektu.

    


    

Od dnia 4 czerwca 2012 r. prowadzone będą prace obejmujące budowę kanalizacji w skrzyżowaniach ulic Zdunowska – 56 Pułku Piechoty Wlkp. – Klonowicza - Zamkowa. W rejonie tym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zmienioną organizację ruchu.

    


    

31 maja 2012 r. Mieszkańcy ulicy Ogrodowskiego w Krotoszynie:
Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie informuje, iż bezpośrednio po wykonaniu przyłączy do posesji istnieje możliwość podłączenia instalacji wewnętrznej do nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowskiego.
W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały bądź zostaną studzienki oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna). O zamiarze podłączenia należy powiadomić użytkownika sieci tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41.

    


    

20 kwietnia 2012 r. odbył się odbiór techniczny zadania nr 9 - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Żwirowej i Bukówko. Zadanie było realizowane w okresie od 30.07.2010 r. do 31.03.2012 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanałów sanitarnych dł. 1.179 mb, deszczowych dł. 1.031 mb i wodociągu dł. 415 mb. Fotogaleria...

    


    

24 kwietnia 2012 r. UWAGA mieszkańcy ulic Zdunowskiej, Transportowej, Jasnej, Żwirowej, Bukówko oraz Błękitnej w Krotoszynie. Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż po długim okresie oczekiwania Energa Operator SA doprowadziła zasilanie do przepompowni ścieków, w związku z czym istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do wybudowanych w Krotoszynie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Zdunowskiej (odcinek od ul. Langiewicza do granicy miasta), Transportowej, Jasnej, Żwirowej, Bukówko oraz Błękitnej.
W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. O zamiarze podłączenia należy powiadomić użytkownika sieci tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie,
ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41. Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Krotoszynie - Wydział Inwestycji i Rozwoju - Sławomir Horyza, Damian Wagner tel. 62 722 74 87, 62 722 74 82

    


    

28 marca 2012 r. o godzinie 19.00 w budynku Przedszkola nr 5 przy ulicy Ogrodowskiego odbędzie się spotkanie z mieszkańcami tej ulicy. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac. Szczegółowych informacji na temat zakresu inwestycji i harmonogramu udzielają:
  -  Jerzy Stanisławski - kierownik budowy, tel. 602 758 892
  -  Sławomir Horyza - Wydział Inwestycji i Rozwoju UM, tel. 62 722 74 87
  -  Damian Wagner - Wydział Inwestycji i Rozwoju UM, tel. 62 722 74 82

    


    

Od 26 marca 2012 r. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w ulicy Ogrodowskiego. Prace budowlane rozpoczną się od skrzyżowania ulic Ogrodowskiego i Młyńskiej i potrwają planowo do końca sierpnia br. W związku z powyższym w rejonie ulicy Ogrodowskiego wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz wprowadzone zostaną objazdy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na mapie obok ->

    


    

20 stycznia 2012 r. odbył się odbiór techniczny zadania nr 10, które obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Transportowej. Fotogaleria...

    


    

10 stycznia 2012 r. W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej informujemy, że mieszkańcy przedmiotowej ulicy oraz właściciele działek budowlanych tam zlokalizowanych mogą uzyskać informacje na temat prowadzonej budowy oraz możliwości połączenia swoich posesji do nowo budowanej sieci bezpośrednio u kierownika budowy Pana Jerzego Stanisławskiego telefon: 602 758 892, bądź u pracowników wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie: Sławomira Horyzy i Damiana Wagnera pod numerami telefonów 62 722 74 87 lub 62 722 74 82.

    


    

10 stycznia 2012 r. Z uwagi na wznowienie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Żwirowej i Bukówko informujemy, że mieszkańcy przedmiotowych ulic oraz właściciele działek budowlanych tam zlokalizowanych mogą uzyskać informacje na temat prowadzonej budowy oraz możliwości połączenia swoich posesji do nowo budowanej sieci bezpośrednio u kierownika budowy pana Leszka Frąszczaka telefon: 502 633 087, bądź u pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie: Sławomira Horyzy i Damiana Wagnera pod numerami telefonów 62 722 74 87 lub 62 722 74 82.

    


    

Przedstawiamy galerię zdjęć z okresu od lipca do grudnia 2011 r. Prace na ulicach: Zdunowska, Bolewskiego.

    


    

28 października 2011 r. odbył się odbiór techniczny zadania nr 2, które obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Młyńska (odcinek od ul. Ogrodowskiego do ul. Bolewskiego) oraz Bolewskiego (odcinek od Młyńskiej do Łąkowej).

    


    

21 października 2011 r. Uwaga, mieszkańcy ulic: Al. Powstańców Wlkp. i Kaliska w Krotoszynie. Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zapleczach działek położonych wzdłuż zakrytej i odkrytej części cieku Jawnik, przyległych do ulic Al. Powstańców Wlkp., (strona północna), Kaliska (strona północna, odcinek od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Kaszarskiej). W ramach zadania na posesjach zlokalizowana została studzienka kanalizacji sanitarnej, do której należy podłączyć ścieki sanitarne wypływające z Państwa posesji. Przed podłączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41, celem uzgodnienia warunków technicznych podłączenia.

    


    

W dniu 27 września 2011 r. w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Transportowej (zadanie 10) w budynku Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83 o godzinie 19:00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawcy robót z mieszkańcami posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedmiotowym odcinku. Mieszkańcy uzyskali informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac.

    

              

    


    

W dniu 26 września 2011 r. odbył się odbiór techniczny zadań 1 i 4. Zadania te obejmowały budowę kanalizacji w ulicach Zdunowskiej (odcinek od ul. Staszica do ul. Transportowej), Staszica (odcinek od Bolewskiego do Langiewicza) Langiewicza oraz Lecha, Rusa i Czecha. Fotogaleria... 

    


    

12 września 2011 r. Uwaga, mieszkańcy ulicy Zdunowskiej w Krotoszynie. Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zdunowskiej (odcinek od ul. Staszica do Langiewicza), w Krotoszynie. W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki, oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. Przed podłączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41, celem uzgodnienia warunków podłączenia.
Prosimy o priorytetowe potraktowanie powyższej sprawy, ponieważ stary kanał ogólnospławny, do którego cześć z Państwa jest podłączona z informacji przekazanych nam od firmy budującej kanalizacje, znajduje się w fatalnym stanie i grozi awarią, która może spowodować problem z odbiorem państwa ścieków. Przełączenie się do nowo wybudowanej sieci rozwiąże ewentualny problem.

    


    

12 września 2011 r. Uwaga, mieszkańcy ulicy Staszica w Krotoszynie. Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Staszica (odcinek od ul. Zdunowskiej do Bolewskiego), w Krotoszynie. W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki, oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. Przed podłączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41, celem uzgodnienia warunków podłączenia.

    


    

27 lipca 2011 r. Uwaga, mieszkańcy ulic: Rynek, Rynkowa, Floriańska w Krotoszynie. Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zapleczach działek położonych wzdłuż zakrytej części cieku Jawnik, przyległych do ulic Rynek (strona północna), Rynkowa (strona północna) oraz w ulicy Floriańskiej na odcinku od Słodowej do sklepu Waga i uliczki dojazdowej od ul. Koźmińskiej na wysokości sklepu Biedronka. W ramach realizowanego zadania na posesjach zlokalizowana została studzienka kanalizacji sanitarnej, do której należy podłączyć ścieki sanitarne wypływające z Państwa posesji. Przed podłączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41, celem uzgodnienia warunków podłączenia.

    


    

W dniu 22 lipca 2011 r. dokonano odbioru końcowego odcinka nr 11 obejmującego budowę kanałów sanitarnych i deszczowych oraz wodociągu w ul. Jasnej i ul. Błękitnej.

    


    

Przedstawiamy galerię zdjęć z okresu od lutego do czerwca 2011 r. Prace na ulicach: Langiewicza, Staszica, Jasna, Zdunowska, Młyńska, 56 Pułku Piechoty Wlkp., Bolewskiego.

    


   

W dniu 27 czerwca 2011 r. (poniedziałek) w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Bolewskiego (odc. od ul. Młyńskiej do ul. Łąkowej), w budynku Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83 o godzinie 19:00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawcy robót z mieszkańcami posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedmiotowym odcinku. Mieszkańcy uzyskali informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac. Na spotkanie zostali zaproszeni także przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

 

    

W dniu 27 maja 2011 r. dokonano odbioru końcowego odcinka nr 13 obejmującego zaplecze al. Powstańców Wlkp., Rynku i Małego Rynku oraz ul. Floriańską. Fotogaleria...

    


    

Informujemy, że od 19 maja 2011 r. zamknięta jest dla ruchu pojazdów ulica Młyńska na odcinku od ul. Ogrodowskiego do ul. Bolewskiego. Roboty budowlane potrwają planowo około 6 tygodni. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

    

              

    


    

W dniu 18 maja 2011 r. (środa) w Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie Al. Powstańców Wlkp. 13 (pomieszczenie świetlicy szkolnej) o godzinie 19:00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawców robót z właścicielami posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Młyńskiej (na odcinku od Ogrodowskiego do Bolewskiego). Na spotkaniu mieszkańcy uzyskali informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac. Fotogaleria...

    


    

4 kwietnia 2011 r. Uwaga, mieszkańcy ulic Staszica, Langiewicza, Lecha, Rusa, Czecha w Krotoszynie!
Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Staszica (odcinek od ul. Langiewicza do ul. Zdunowskiej), Langiewicza, Lecha, Rusa, Czecha w Krotoszynie. W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki, oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. Przed podłączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41, celem uzgodnienia warunków podłączenia. W przypadku posesji położonych przy ul. Staszica, w związku z prowadzonymi w tej ulicy pracami przy budowie nawierzchni jezdni i chodników, zaleca się uzgodnienie z wykonawcą robót tj. firmą Gembiak Mikstacki sp. j., Transportowa 3, tel. 62 722 66 90 ewentualny dojazd sprzętu budowlanego do posesji. W przypadku podłączania instalacji do sieci miejskiej po zakończeniu robót drogowych, ewentualne szkody powstałe w nowej nawierzchni chodników będą naprawiane pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg na koszt osoby podłączanej. Szczegółowe informacje: Sławomir Horyza (tel. 62 7227487), Damian Wagner (tel. 62 7227482).

    


    

4 kwietnia 2011 r. Uwaga, mieszkańcy ulic Rawickiej oraz Konarzewskiej w Krotoszynie!
Urząd Miejski w Krotoszynie informuje, iż istnieje już możliwość podłączania Państwa posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Rawickiej (odcinek od torów kolejowych do ul. Langiewicza) Konarzewskiej oraz alei wzdłuż torów kolejowych w Krotoszynie. W ramach realizowanego zadania przy granicy każdej posesji zlokalizowane zostały studzienki, oznaczone literami D (kanalizacja deszczowa) i S (kanalizacja sanitarna), do których należy podłączyć odpowiednią instalację z posesji. Przed podłączeniem instalacji, należy wystąpić do użytkownika sieci tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, tel. 62 725 42 41, celem uzgodnienia warunków podłączenia. W przypadku podłączania instalacji do sieci miejskiej w obrębie nowej nawierzchni chodników w ul. Rawickiej, ewentualne szkody będą naprawiane pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg na koszt osoby podłączanej. Szczegółowe informacje: Sławomir Horyza (tel. 62 7227487), Damian Wagner (tel. 62 7227482).

    


    

W dniu 9 marca 2011 r. rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji i wodociągu w ulicy Jasnej - ulica ta może być okresowo nieprzejezdna.

    


    

W dniu 2 lutego 2011 r. dokonano odbioru końcowego odcinka nr 7 obejmującego wykonanie kanałów sanitarnych i deszczowych z przyłączami w ulicach: Rawicka, Konarzewska oraz w alejce biegnącej wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Rawickiej do ul. Zamkowy Folwark. Fotogaleria... 

    


    

21 grudnia 2010 r. Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś oraz skarbnik gminy Grzegorz Galicki podpisali dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
    * pierwsza umowa dotyczy preferencyjnej pożyczki udzielanej gminie przez Fundusz na finansowanie wkładu własnego gminy w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”. Kwota pożyczki wynosi 9 milionów PLN i wypłacana będzie proporcjonalnie do finansowego zaawansowania projektu,
    * druga umowa dotyczy preferencyjnej pożyczki na zachowanie płynności finansowej udzielanej gminie przez Fundusz na finansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”. Limit pożyczki wynosi 6 milionów PLN.

    


    

Ulotka informacyjna w formacie PDF:

    


    

Fotogaleria

23 listopada 2010 r. w budynku Gimnazjum nr 2, ul. Zdunowska 83 o godzinie 19:00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawcy robót z mieszkańcami posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Zdunowskiej (odcinek od ul. Transportowej do ul. Staszica). Na spotkaniu mieszkańcy uzyskali informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac.

    


    

9 listopada 2010 r. w budynku Muzeum Regionalnego w Krotoszynie przy ul. Mały Rynek 1 o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawcy robót z mieszkańcami posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej na na zapleczu Rynku (odcinek pomiędzy ulicami Koźmińska i Floriańską). Na spotkaniu mieszkańcy uzyskali informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na tym odcinku nastąpiło w połowie listopada.

    


    

UWAGA! Pod koniec października rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zdunowskiej na odcinku od ul. Transportowej do ul. Jasnej po stronie wschodniej. Prace są wykonywane w poboczu drogi, jednak mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu drogowym.

    


    

11 października 2010 r. w Gimnazjum nr 2 - ul. Zdunowska 83 (pomieszczenie auli) o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawców robót z mieszkańcami objętymi budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Staszica (odcinek od ul. Zdunowskiej do ul. Bolewskiego). Na spotkaniu mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac.

    


    

6 października 2010 r. rozpoczęły się prace w obrębie skrzyżowania ul. Zdunowskiej i Staszica, co spowodowało brak możliwości wjazdu z ul. Zdunowskiej w ul. Staszica oraz wyjazdu z ulicy Staszica w ulicę Zdunowską.

    


    

1 października 2010 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Krotoszynie Al. Powstańców Wlkp. 13 (pomieszczenie świetlicy szkolnej) o godzinie 19.00 odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz wykonawców robót z właścicielami posesji objętych budową kanalizacji sanitarnej na odcinku zaplecza Al. Powstańców Wlkp. (wzdłuż cieku Jawnik). Na spotkaniu mieszkańcy uzyskali informacje na temat harmonogramu realizacji robót oraz szczegółów technicznych prowadzonych prac. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na tym odcinku nastąpiło 04.10.2010 r.

    


    

W dniu 23 sierpnia 2010 r. o godz. 18:00 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie (byłej Szkoły Rolniczej) przy ul. Langiewicza 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic: Lecha, Czecha i Rusa oraz ul. Staszica (odcinek od ul. Langiewicza do ul. Zdunowskiej) w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na w/w ulicach. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Krotoszyna - Julian Jokś, Naczelnik wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie - Andrzej Kaik, pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Radny Rady Miejskiej - Marian Skotarek, Przewodniczący Rady Osiedla - Janusz Pierunek, kierownik budowy odpowiadający za ten odcinek robót - Jerzy Stanisławski oraz mieszkańcy ulic Staszica, Lecha, Czecha, Rusa. Kierownik budowy omówił harmonogram i zakres prac, po czym przybyli goście mieli możliwość zadawania pytań organizatorom spotkania.

    


    

Ruszyła realizacja zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”. Na początek prace wystartowały na ulicy Rawickiej.
W dniu 16 sierpnia 2010 r. o godz. 18:00 w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie (byłej Szkoły Rolniczej) przy ul. Langiewicza 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Rawickiej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w przedmiotowej ulicy na odcinku od torów kolejowych do ul. Langiewicza.

         

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Krotoszyna - Julian Jokś, Z-ca Starosty Powiatu Krotoszyńskiego - Krzysztof Kaczmarek, Naczelnik wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Krotoszynie - Andrzej Kaik, Dyrektor PZD - Krzysztof Jelinowski, pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Radny Rady Miejskiej - Marian Skotarek, Przewodniczący Rady Osiedla - Janusz Pierunek, kierownik budowy odpowiadający za powyższy odcinek robót - Leszek Frąszczak oraz mieszkańcy ulicy Rawickiej.
Burmistrz Krotoszyna przedstawił wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację zadania, po czym przybliżył ogólny zarys projektu i jego historię oraz poprosił mieszkańców o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności związane z budową. Poinformował też o konieczności jak najszybszego przyłączania swoich przyłączy sanitarnych i deszczowych do nowej sieci, które należy wykonać w porozumieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie. Kierownik budowy omówił harmonogram i zakres prac, po czym mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań wszystkim zgromadzonym.

    


    

W dniu 30 lipca 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie na oficjalnym spotkaniu burmistrz Julian Jokś zainaugurował inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II.
     Koszt robót budowlanych opiewa na prawie 36,5 mln złotych, około 60 procent z tego pokryje dofinansowanie unijne.
     W inauguracji wzięli udział: zespół pracowników realizujących projekt, wykonawcy, inspektorzy nadzoru, prezes PGKiM, radni gminni, przewodniczący rad osiedlowych oraz dziennikarze lokalnych gazet.
     Burmistrz przedstawił kilkuletnie dzieje przygotowań do realizacji obecnego projektu wraz z historią wcześniejszych inwestycji, które umożliwiły dojście do stanu obecnego. Były to między innymi: budowa oczyszczalni ścieków i pierwszy etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Włodarz gminy prosił dziennikarzy o nagłośnienie rozpoczęcia inwestycji w mediach, aby ostrzec mieszkańców przed towarzyszącymi jej niedogodnościami: zamykaniem rozkopanych ulic, przerwami w dostawie wody.

Choć zakres robót, ich przyszły efekt i uzyskane dofinansowanie są powodem dumy władz miejskich, wielomiesięczne roboty drogowe będą przykre dla wielu z nas. Burmistrz zapowiedział regularne informowanie krotoszynian o czekających ich utrudnieniach.

Tuż po spotkaniu inauguracyjnym odbyło się kolejne, w nieco mniejszym gronie. Wykonawcy inwestycji - konsorcjum, które wygrało przetarg, przekazany został plac budowy.

 

    

     W dniu 15 lipca 2010 r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II."
     Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś podpisał umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych tj. Konsorcjum firm:
1. STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Zduny ul. Polna 28,
2. PBI EKO-INŻYNIERIA sp z o.o., Ostrów Wlkp. ul. Bema 186.
     Zawarta umowa opiewa na kwotę 36.430.317,13 PLN (brutto) i będzie realizowana w okresie trzech lat.
     Na powyższe zadanie Miasto i Gmina Krotoszyn otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
     O terminie rozpoczęcia prac oraz miejscu ich realizacji Jednostka Realizacji Projektu będzie informowała na bieżąco zainteresowane strony oraz mieszkańców terenów objętych inwestycją.

    


    

W dniu 28 maja 2010 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II”. Do zamawiającego wpłynęło 5 ofert, które otwarto w obecności Burmistrza Juliana Joksia, przedstawicieli oferentów, Urzędu Miejskiego i zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.
W przetargu udział wzięli następujący wykonawcy:
1. Wuprinż S.A. ul. Straży Ludowej 35 60-465 Poznań
2. Konsorcjum firm:
   1) KWG S.A. – Lider, Al. Wojska Polskiego 129, 70-490 Szczecin
   2) Hydrobudowa Polska S.A. – Partner ul. Skórzewska 35, Wysokogotowo, 62-081 Przeźmierowo
3. Konsorcjum: HYDROWAT
   1) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych sp. z o.o. ul. Stodolniana 91
62 – 500 Konin
    2) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kowalski Kazimierz, ul. Stodolniana 91, 62 – 500 Konin
4. P.P.U. „Eko-Wark” sp. z o.o., ul. Kniewska 4 , 70 – 846 Szczecin
5. Konsorcjum:
   1) STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski, ul. Polna 28, 63 – 760 Zduny
   2) PBI EKO-INŻYNIERIA sp. z o.o., ul. Bema 186, 63 – 400 Ostrów Wlkp.

Komisja przetargowa, posiłkując się ekspertami, dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie sprawdzenia złożonych kosztorysów ofertowych, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.

 

    

W dniu 2 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ukazało się ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II” (ogłoszenie nr 2010/S 65-097031). Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, szczegóły TUTAJ... 

    


    

Burmistrz Krotoszyna: Julian Jokś - fot. Izabela Bartoś 29 marca 2010 r. burmistrz Julian Jokś uruchomił procedurę wyboru wykonawcy, zaakceptował do publikacji ogłoszenie o przetargu na wykonawcę zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”. Ogłoszenie ukaże się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w ciągu 5 dni od przekazania. W tym samym czasie cała dokumentacja przetargowa ukaże się też na naszej stronie internetowej, w BIP-ie.

Przygotowane projekty materiałów przetargowych i ogłoszenia zostały wcześniej skontrolowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który nadzoruje wykonanie tego projektu. Stwierdzenie przez Wojewódzki Fundusz zgodności dokumentów z ustawą Prawo zamówień Publicznych pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej. Otwarcie ofert zaplanowano na 10 maja o godz. 11.00.

    


    

W dniu 8 lutego 2010 r. podpisana została umowa na nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II.”

Ta kluczowa dla inwestycji funkcja przypadła firmie Instytut Samorządności i Zarządzania z Wrocławia, która została wybrana w przetargu nieograniczonym.

Umowa na usługę nadzoru inwestorskiego opiewa na kwotę 825.000,0 PLN i trwać będzie do sierpnia 2013 roku.

    


    

W dniu 8 września 2009 r. Gmina Krotoszyn jako Beneficjent, reprezentowany przez Juliana Joksia – Burmistrza Krotoszyna, podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działającym jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, reprezentowanym przez Przemysława Gonerę – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:

                       "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II"

współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa”
Działanie 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

fot. Sławomir Horyza          fot. Sławomir Horyza

Przedmiotem projektu jest:
budowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 38.157,5 mb (w tym kanalizacji sanitarnej o dł. 20.963,0 mb, kanalizacji deszczowej o dł. 17.194,5 mb), sieci wodociągowej o długości 3.012 mb.
Projekt obejmuje południową i centralną część Krotoszyna (teren ograniczony ulicami: Rawicką, Zdunowską, Kołłątaja, Staszica, Bolewskiego i Ogrodowskiego wraz z przyległymi ulicami osiedlowymi) oraz kanalizację w centrum miasta - wzdłuż Jawnika.
Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie tej części miasta. Podwyższy się jakość życia mieszkańców i atrakcyjność obszarów zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Inwestycję planuje się realizować w okresie: IV kwartał 2009 r. - II kwartał 2013 r.
Całkowita planowana wartość projektu wynosi: 64.714.271,25 PLN netto, z czego 39.365.869,34 PLN wyniesie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę w wysokości 25.348.401,91 PLN finansuje Gmina Krotoszyn z dochodów własnych, pożyczek i kredytów.

Pełnomocnikiem Beneficjenta ds. realizacji projektu (MAO) jest Julian Jokś – Burmistrz Krotoszyna. Wniosek został przygotowany przez zespół w składzie:
 1. Andrzej Kaik – kierownik projektu,
 2. Sławomir Horyza
 3. Damian Wagner
 4. Małgorzata Wójcik
 5. Grzegorz Galicki
 6. Adam Szymczak
który jako Jednostka Realizująca Projekt będzie prowadził to zadanie inwestycyjne.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami UE.

   

Krotoszyn - oficjalna strona miasta - www.krotoszyn.pl